Quỹ xây dựng tượng đài Đức Trần Hưng Đạo tại Little Saigon, California

16 Tháng Giêng 20169:06 CH(Xem: 3329)


217 THDDanh sách đóng góp cho quỹ xây dựng tượng đài Đức Trần Hưng Đạo tại Little Saigon, California

Cho đến ngày 6 tháng 1 năm 201

1-      Phạm Bá Đức                                  $100.00             BOA-Chk. # 3425

2-      Võ Thành Xuân                                 $20.00              Cash

3-      Nguyễn Đ Lộc & Bích Liên               $20.00             BOA-Chk. #1447 

4-      Phún Tác Ón                                      $50.00             BOA-Chk. #4720

5-      GS Nguyễn Kim Ngân (Thơm)        $20.00              BOA-Chk .# 763    (lần thứ 1)

6-      Trương Thu Hoa                               $20.00              Chase-Chk.#1117

7-      Trần Gia Định                                  $400.00             DFCU-Chk.#1286

8-      Võ Văn Lương                                   $20.00              WellsFargo#157      Tổng cộng: $650.00

9-      Trương Văn Hoàn                   Can.$100.00             BMO-Check#187                    Can$100.00


Cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2016

10-  GS Nguyễn Kim Ngân (Thơm)          $30.00            BOA-Chk. # 764   (lần thứ 2)

11-  Trần Ngọc Toàn                                $100.00            BOA-Chk. # 1623

12-  Nguyễn Đạm Thuyên                         $50.00            Chase-Chk.# 5074

13-  Nguyễn Quốc Quân                            $20.00            BOA-Chk. # 1006

14-  Nguyễn Đình Hùng                             $50.00            Wells Fargo # 0957

15-  Đỗ Đức Khang                                     $20.00            BOA-Chk. # 1992    

                                                                                                       Tổng cộng: $270.00

Cho đến tối ngày 16 tháng 1 năm 2016

16-  Nguyễn Kinh Hiệp                              $50.00            BOA-Chk. # 343

17-  Hoàng Văn Thái                                  $25.00            Chase # 2277

18-  Huỳnh Lành                                         $20.00            Wells Fargo # 1063

19-  GS Bùi Kim Anh+GS Bùi Hữu Tình   $30.00            BOA-Chk. # 218

20-  GS Cao T Cúc + GS Hoàng T Thiết    $40.00            BOA-Chk. # 130

21-  Trần Trung Lương                              $19.99             USbank # 1083

22-  Nga Coles                                            $20.00             Wells Fargo # 4268   

23-  GS Đặng N Ấn & GS Phan T Quyên $40.00             BOA-Chk. # 2226   

24-  Nguyên Xuân Tân                               $20.00

25-  Lê Công Mừng                                    $20.00

26-  Lê Đô                                                    $20.00

27-  Nguyễn Đình Hiệp                              $20.00        

28-    Trần Ngọc Linh                                   $20.00            BOA-Chk. # 157 – Chung cả 5 vị 24,25,26,27,28

29-  Trương Thị Thư                                  $20.00            WEOKIE # 710

30-  Đào Thị An                                          $20.00

31-  Nguyễn Huy Suyến                            $20.00

32-  Nguyễn Vương Thái                          $20.00

33-  Vũ Thế Hùng                                       $20.00

34-    Hoàng Kim Châu                                 $20.00            BOA-Chk. # 1390 -Chung cả 5 vị 30,31,32,33,34

35-  Nhóm Củi Ngo ĐàLạt-Houston-     $500.00            BOA-Chk. # 1391 – Hoàng K Châu

                                                                                                  Tổng cộng: $964.99

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn