06 Tháng Tư 2017
ĐẠI HỘI Kỳ 9 - 2018 LOS ANGELES - CALIFORNIA Ngày 7 tháng 4 đến 14 tháng 4 năm 2018 ***** BẢN TIN SỐ 1
04 Tháng Giêng 2017
xin tán thành ý kién của qúy anh chị: đề nghị chị Thắng Lợi (& nhóm bạn chị) vui lòng gánh vác thêm cho nhiệm kỳ tới được hoàn mỹ ...
03 Tháng Giêng 2017
chị BÙI THẮNG LỢI, một người đầy đủ kinh nghiệm qua Hai kỳ ĐH vừa qua thêm một nhiệm kỳ nữa, cho ĐH năm 2018, để duy trì truyền thống ĐH BTX-THĐ..
02 Tháng Giêng 2017
xin đề cử chị Bùi-Thắng-Lợi tiếp tục giữ chức vụ Hội Trưởng BTX và THĐ thêm vài nhiệm kỳ nữa vì các lý do sau đây : - Cùng Họ BÙI với Đô Đốc Bùi-Thi- Xuân - Nước Mỹ có Tổng Thống TRUMP...thì Hội BTX và THĐ phải là chị THẮNG-LỢI.